را ارها و دعاهایی برای ازدواج سریع می خواهم؟

درخواست حذف این مطلب

1. از المؤمنین نقل شده که هر قصد ازدواج داشته باشد دو رکعت گذارد در هر رکعت پس از حمد سوره یاسین بخواند پس از اتمام حمد و ثناى پروردگار گذارد.

2. دو دعا را نیز زیاد بخوانید در قنوت ، بعد از هر ، در سجده یا هر وقت دیگر:
الف. «اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک ؛ خدایا مرا بی نیاز کن با حل از حرامت و با فرمانبرداریت از نافرمانیت». برخی از بزرگان توصیه کرده اند این دعا 114 مرتبه در یک مکان مقدس مانند مسجد یا زیارتگاه خوانده شود.

ادامه مطلب